Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony


Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

 

Podstawa prawna

Art. 15 ust. 2 lub art. 47 ustawy a dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z póżn. zm.) ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr. 225 poz. 1653), ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn.zm.).

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania, lub ubiegający się o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien:

1. Złożyć podanie ze szczególnym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania), podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie

2. Przedłożyć - do wglądu – oryginalny dokument potwierdzający fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisje, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, itp.), których kserokopie
należy dołączyć do podania.

Termin i sposób załatwienia.

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu , ustaleniach dokonanych przez organy paszportowe, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, wizji lokalnych,

Załatwienie sprawy – wydanie decyzji administracyjnej – następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów . (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu)

Tryb odwoławczy.

Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Pyzdrach.

wstecz

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2010-12-20 11:22
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-09 14:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3625
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-04-09 14:02