Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony


Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

 

Podstawa prawna.

Art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn.zm.), ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz.1635), ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty.

1. Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł tego obowiązku dokonać, w trybie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z póżn.zm.).
oraz:
2. Wypełniony formularz (druk) meldunkowy.
3. Tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić (do wglądu),
którego kserokopię należy dołączyć do podania

Opłaty.

Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,-zł

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

Termin i sposób załatwienia.

Po złożeniu podania Biuro Ewidencji Ludności przeprowadza postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, wizji lokalnych, ip.

Termin załatwienia sprawy – wydania decyzji administracyjnej – wynosi do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu)

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego
w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Odwołanie składa się za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Inne informacje.

Przy zameldowaniu należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, wojskowy dokument osobisty, wypełniony druk (zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące) podpisany przez osobę (osoby) posiadającą (e) tytuł prawny do lokalu, zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego (w sytuacji ubiegania się o stałe zameldowanie) i do wglądu oryginalny tytuł prawnego do lokalu, którego kserokopie należy dołączyć do podania.

Postawa prawna ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności o dowodach osobistych
(jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

wstecz

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2010-12-20 12:26
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-09 14:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4138
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-04-09 14:05