Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 9 lutego 2018 roku o godz. 14.00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach  odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
  a których wierzycielem jest Gmina Pyzdry lub jej jednostki podległe.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla niepublicznego przedszkola, niebędącego przedszkolem specjalnym, niespełniającego warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Pyzdry oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  przez uczniów w publicznych przedszkolach prowadzonych na terenie gminy Pyzdry.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Pyzdry oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy
  z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. ,,Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego".
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Pyzdrach.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 22. Zakończenie sesji.

 

 

       Przewodnicząca Rady      

                                                                                                           /-/ Elżbieta Kłossowska

 

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2018-02-01 14:40
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-01 14:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9665
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-04-10 11:01:12