Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony


              ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

  

1.   Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.2277)
 2. Uchwała NR XXXI/282/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U. z 2018 r.  poz. 2096 z późn. zm.)                        

2.   Miejsce załatwienia sprawy:

            Urząd Miejski w Pyzdrach

      ul.Taczanowskiego 1

      62-310 Pyzdry

      pokój nr 1    

      telefon   (63) 2768-333- wew. 108

 

3.   Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z następującymi załącznikami:
 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 3. decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu),
 4. pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej.

Wniosek złożony bez wymaganych załączników, nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na czas oznaczony – nie krótszy niż 4 lata w przypadku sprzedaży alkoholu ze spożyciem na miejscu, a w przypadku sprzedaży alkoholu ze spożyciem poza miejscem sprzedaży na okres nie krótszy niż 2 lata.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do wniesienia wymaganej ustawowo opłaty przed      wydaniem zezwolenia w wysokości:

 • 525 zł/366 dni roku x ilość dni do końca roku kalendarzowego za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł/366 dni roku x ilość dni do końca roku kalendarzowego za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa ),
 • 2.100 zł/366 dni roku x ilość dni do końca roku kalendarzowego za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.        

Wymaganą wpłatę opłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Pyzdrach przed uzyskaniem zezwolenia. Opłaty wynikające z kontynuacji przez przedsiębiorcę działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych w tym samym punkcie sprzedaży, uzależnione są od wartości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych przez przedsiębiorcę w roku poprzednim, po złożeniu oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu.

Rachunek bankowy:

GMINA I MIASTO PYZDRY

uL.Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry

 

PBS Września O/Pyzdry

53 9681 0002 3300 0101 0016 0880

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można również uiścić w kasie miejscowego urzędu gotówką lub kartą płatniczą (pokój nr 1).

4.    Termin i sposób załatwienia:

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku.

 

5.    Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania  do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Pyzdr w terminie 14 dni od daty jej doręczenia,  a zażalenie na postanowienie Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w ciągu 7 dni od daty doręczenia.

 

Dodatkowe informacje:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są oddzielnie na poszczególne rodzaje zezwoleń ze spożyciem poza miejscem sprzedaży (handel detaliczny) jak również ze spożyciem w miejscu sprzedaży (sprzedaż gastronomiczna).

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wymaga opinii Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyzdrach. Po uprawomocnieniu się postanowienia oraz dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Przedsiębiorca, który posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązany jest do złożenia w terminie do 31 stycznia każdego roku, oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętego w roku poprzednim i wniesienia opłaty (w trzech równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja  i 30 września każdego roku.

Opłata podstawowa za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:

 • 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa ),
 • 2.100 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Jeśli wartość sprzedaży napojów alkoholowych uzyskanych przez przedsiębiorcę w roku poprzednim przekroczy próg podstawowy, opłaty nalicza się według ustawowego wskaźnika tj.:

a) wartość 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – przedsiębiorca wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

b) wartość 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) – przedsiębiorca wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

c) wartość 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – przedsiębiorca wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty wydania decyzji o jej cofnięciu.

 

Przedsiębiorca, który zakończył sprzedaż napojów alkoholowych lub dokonał zmiany stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu jest zobligowany do zgłoszenia zmian organowi w ciągu 14 dni od daty powstania zmiany.

 

 

ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE

NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

  

1.   Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.2277)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U. z 2018 r.  poz. 2096 z późn. zm.)                        

2.   Miejsce załatwienia sprawy:

            Urząd Miejski w Pyzdrach

      ul.Taczanowskiego 1

      62-310 Pyzdry

      pokój nr 1    

      telefon   (63) 2768-333- wew. 108

 

3.   Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z następującymi załącznikami:
 1. kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za wydane zezwolenia,
 2. kopia statutu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (w przypadku ubiegania się o zezwolenie przez jednostkę OSP),
 3. pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej.

Wniosek złożony bez wymaganych załączników, nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

4.    Termin i sposób załatwienia:

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku.

 

5.    Tryb odwoławczy:

Od  decyzji stronie  przysługuje  prawo  wniesienia  odwołania  do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Pyzdr w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Dodatkowe informacje:

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych może się ubiegać przedsiębiorca, który posiada stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż alkoholu wydawane jest na okres do 2 dni po wcześniejszym uregulowaniu wymaganej ustawowo opłaty.

 

Wysokość opłat:

 • opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa pobiera się w wysokości 1/12 rocznej opłaty 525 zł, tj. 43,75 zł.
 • opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) pobiera się w wysokości 1/12 rocznej opłaty 525 zł, tj. 43,75zł.
 • opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu pobiera się w wysokości 1/12 rocznej opłaty 2.100 zł, tj. 175,00 zł.

 

 

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-05 14:33
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-03 14:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11732
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-03 14:28:00