Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

wyświetl galerię w Cooliris
 • LOGO

Gmina i Miasto Pyzdry ogłasza konkurs
na wyłonienie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, któremu na podstawie art. 8 i art. 16a ustawy
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (zwanej dalej „Ustawą”) zostanie powierzone wykonywanie działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1, wraz z dofinansowaniem w formie dotacji celowej kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług, w tym kosztów budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej w sposób niezawodny świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych.

Pomoc zostanie udzielona na inwestycję realizowaną na obszarach gminy Pyzdry. Planowane jest udzielenie pomocy na rozwój stałej sieci szerokopasmowej w celu podłączenia gospodarstw domowych i podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy na obszarach, na których sieć taka nie istnieje lub rozwój takiej sieci nie jest w wiarygodny sposób planowany w ciągu trzech lat. Obszar ten określony jest poprzez punkty adresowe wskazane w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do regulaminu konkursu. Punkty adresowe zostały wyznaczone na podstawie danych z inwentaryzacji oraz konsultacji publicznych przeprowadzonych na poziomie krajowym oraz na poziomie lokalnym (link do konsultacji lokalnych: https://www.bip.pyzdry.pl/1592,fundusz-szerokopasmowy-konsultacje).

Cel

Celem konkursu jest wyłonienie do objęcia wsparciem jednego przedsięwzięcia (inwestycji), która zapewni powszechny dostęp do wysokiej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej i nowoczesnych usług łączności elektronicznej na terenie gminy Pyzdry. Kluczowe będzie przede wszystkim zapewnienie bardzo szybkiego Internetu na obszarach wykluczonych i likwidacja „białych plam” wskazanych w wykazie nr 8 do regulaminu konkursu.

Dla kogo

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi maksymalnie 6 090 000,00 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy  00/100 złotych) i stanowi środki z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry, w tym maksymalnie 4 872 000,00 PLN (słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100 złotych) jako środki pozyskane przez Gminę i Miasto Pyzdry z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie umowy dotacji celowej o numerze 1/2022/7/FS.

Dofinansowanie projektu jest udzielane w formie bezzwrotnej dotacji celowej, przeznaczonej na pokrycie części wydatków związanych z realizacją projektu, tj. wydatków kwalifikujących się do wsparcia zgodnie z załącznikiem nr 5 do regulaminu konkursu.

Dotacja celowa stanowi pomoc inwestycyjną na rozwój sieci szerokopasmowych i jest udzielana zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I i art. 52 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Maksymalny poziom dofinansowanie wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym  poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć maksymalnego poziomu dofinansowania wynikającego z wyliczeń w zakresie luki finansowej w analizie finansowej projektu, przedstawionej w studium wykonalności załączonym do wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że wydatki kwalifikowalne należy skorygować o wskaźnik luki finansowej, a następnie określić kwotę dofinansowania z zastosowaniem maksymalnego poziomu dofinansowania. 

Maksymalny okres realizacji projektu: do 30 listopada 2024 roku.

Harmonogram konkursu

Ogłoszenie konkursu: 04.07.2023 r.

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: od dnia 14 sierpnia 2023 r. od godz. 9.00
 • Zakończenie naboru wniosków: do dnia 18 sierpnia 2023 r. do godz. 11.00 
 • Otwarcie złożonych wniosków o dofinansowanie odbędzie się w siedzibie IOK pod adresem Urząd Miejski w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry w dniu 18 sierpnia 2023 r. o godz. 12.00.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w formie pisemnej w sposób i miejscu wskazanych w regulaminie konkursu.

Wszelkie pytania w tym zakresie należy zgłaszać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej pod adres: admin@pyzdry.pl

Dokumentacja konkursowa

 

1. REGULAMIN KONKURSU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 • Załącznik nr 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.
 • Załącznik nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz instrukcja wypełnienia studium wykonalności.
 • Załącznik nr 3 - Wzór umowy o dofinansowanie.
 • Załącznik nr 4 - Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.
 • Załącznik nr 5 - Katalog wydatków kwalifikowanych oraz wymagania w zakresie kwalifikowalności wydatków.
 • Załącznik nr 6 - Kryteria wyboru projektu formalne i merytoryczne.
 • Załącznik nr 7 - Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych oraz podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy.
 • Załącznik nr 8 - Wykaz białych adresów, z wyszczególnieniem ewentualnych podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy.
 • Załącznik nr 9 - Wzór studium wykonalności.

2. WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚRODKÓW Z DOTACJI CELOWEJ

3. SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) MERYTORYCZNE I ROZLICZENIE FINANSOWE DOTACJI

 

Inne ważne informacje

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 2. Mapa punktów adresowych i przebiegów z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury (nie stanowi części dokumentacji konkursowej, nie ma charakteru wiążącego, lecz poglądowy w celu ułatwienia wnioskodawcy przygotowania wniosku – mapa koncepcyjna sieci i jej schemat logiczny powinny zostać opracowane i przedstawione przez wnioskodawcę jako część studium wykonalności).

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2023-07-04 12:54
 • zmodyfikował: Joanna Frankiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-09 15:26

Pytania i odpowiedzi do regulaminu konkursu

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2023-07-27 14:28

Informacja z oceny projektów złożonych w konkursie

Metryka

 • opublikował: Joanna Frankiewicz
  data publikacji: 2023-09-27 14:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1893
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-27 14:46:50