Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
zwołuję VII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach na dzień 26 czerwca 2019r.

Sesja odbędzie się w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach o godz. 14 00.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzednich sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 7. Interpelacje radnych i sołtysów.

 8. Przedstawienie raportu o stanie gminy Pyzdry za 2018 r.

 9. Debata nad raportem o stanie gminy Pyzdry za 2018 r.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pyzdr wotum zaufania.

 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

 12. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2018 rok.

 13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

 14. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym.

 15. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium.

 16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.

 17. Dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2018 rok.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2019-2027.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

 22. Podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi”.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na zadanie pn.: „Pyzdry, zespół poklasztorny pofranciszkański. Odtworzenie pierwotnego wejścia do klasztoru z remontem pomieszczeń piwnicznych”.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/219/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 27 września 2017 roku w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów.

 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

 26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pyzdry oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

 27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pyzdry.

 28. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

 29. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 346 położonej w Pyzdrach.

 30. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 347 położonej w Pyzdrach.

 31. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 2052/1 położonej w m. Tarnowa.

 32. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.

 33. Zapytania i wolne wnioski.

 34. Zakończenie sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

            Justyna Sosnowska

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-11-30 10:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5353
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-30 10:40:49