Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia statutów sołectw i Miasta - Osiedla

Szanowni Mieszkańcy,

odbędą się konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia statutów sołectw i Miasta - Osiedla z terenu Gminy i Miasta Pyzdry w dniach 16.11.2021r. - 30.11.2021r.

Celem konsultacji jest  zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projekcie uchwały dotyczącej statutów sołectw i Miasta-Osiedla.

Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa i Miasta-Osiedle..

Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa i Miasta-Osiedle. Projekty statutów są dostępne w formie:

 1. a) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej u sołtysa w poszczególnych sołectwach,
 2. b) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach – Biuro Rady,
 3. c) publikacji projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach (https://www.bip.pyzdry.pl/1515,2021) oraz na stronie internetowej Gminy  i Miasta w Pyzdrach (https://www.pyzdry.pl/ )

Wszelkie uwagi i opinie należy składać pocztą elektroniczną na adres sekretarz@pyzdry.pl  lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1 62-310 Pyzdry        w godzinach urzędowania.

W załączeniu:

- Zarządzenie Burmistrza Pyzdr w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych

- Projekt uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie uchwalenia statutów sołectw i Miasta- Osiedla wraz z załącznikami

 

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-12-06 11:09

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia statutów sołectw i Miasta - Osiedla z terenu Gminy i Miasta Pyzdry

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-12-14 13:30

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-12-06 11:11

Konsultacje społeczne przebudowy centrum Pyzdr

Szanowni Państwo,

Gmina Pyzdry przygotowuje dokumentację projektową na zadanie dotyczące przebudowy centrum Pyzdr. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 800 000,00 zł i realizowana będzie w 2022 roku. Obszar rynku stanowi ścisłe centrum życia społecznego, publicznego i gospodarczego całej gminy. Inwestycja zdecydowanie podniesienie poziom atrakcyjności turystycznej i osadniczej miejscowości Pyzdry oraz poprawi jakość życia. W związku z tym zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych mających na celu poznanie Państwa opinii na temat prezentowanej koncepcji przebudowy rynku.

Konsultacje trwają od 22 lipca 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r.

Zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji zmiany koncepcji drogą elektroniczną na adres: admin@pyzdry.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry w godzinach urzędowania.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PRZEBUDOWY RYNKU W PYZDRACH

 1. Poprawa walorów wizualnych i estetycznych przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich dotychczasowych funkcji rynku w tym parkingowej.
 2. Zachowanie bezpłatnej możliwości parkowania. 
 3. Wprowadzenie strefy zamieszkania – piesi uprzywilejowani na całym obszarze rynku, likwidacja przejść dla pieszych, ograniczenie prędkości do 20 km/h. Zastosowanie rozwiązań technicznych spowalniających ruch kołowy.
 4. Wykorzystanie nowych materiałów, kostki granitowej i kostki betonowej, kolorystycznie nawiązujących do kamienia polnego, którym pierwotnie wybrukowano rynek.
 5. Przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej i deszczowej oraz budowa sieci gazowej.
 6. Rozbudowa, o dodatkowe krzewy i drzewa, istniejącej zieleni skweru w centrum rynku.
 7. Wymiana istniejącego drzewostanu w chodniku okalającym rynek po zewnętrznej stronie.
 8. Przebudowa oświetlenia skweru w oparciu o technologie LED.
 9. Większe wyeksponowanie pomników i miejsc historycznych w obszarze rynku.
 10. Powstanie instalacji rzeźbiarskiej upamiętniającej pierwszy wystrzał armatni oddany na ziemiach polskich.  

Załączniki:
- Zarządzenie Burmistrza Pyzdr w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
- Wizualizacja

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Juszczak
  data wytworzenia: 2021-07-22
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2021-07-22 13:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Juszczak
  data wytworzenia: 2021-08-10
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2021-08-12 10:07

Konsultacje społeczne  w sprawie statutów sołectw i Miasta - Osiedla

 

Szanowni Mieszkańcy,

w dniach 19.07.2021r. - 18.08.2021r. r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia statutów sołectw i Miasta - Osiedla z terenu Gminy i Miasta Pyzdry.

Celem konsultacji jest  zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projekcie uchwały dotyczącej statutów sołectw          i Miasta-Osiedla.

Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa i Miasta-Osiedle..

Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa                  i Miasta-Osiedle. Projekty statutów są dostępne w formie:

 1. a) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej u sołtysa w poszczególnych sołectwach,
 2. b) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach – Biuro Rady,
 3. c) publikacji projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach (https://www.bip.pyzdry.pl/1515,2021) oraz na stronie internetowej Gminy             i Miasta w Pyzdrach (https://www.pyzdry.pl/ )

Wszelkie uwagi i opinie należy składać pocztą elektroniczną na adres sekretarz@pyzdry.pl  lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1 62-310 Pyzdry        w godzinach urzędowania.

W załączeniu:

- Zarządzenie Burmistrza Pyzdr w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych

- Projekt uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie uchwalenia statutów sołectw               i Miasta- Osiedla wraz z załącznikami

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-07-19 13:55
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-19 13:58

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-07-19 12:14
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-19 13:58

Konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Burmistrz Pyzdr informuje o przeprowadzeniu  konsultacji społecznych projektu  ,,Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry  
na lata 2021-2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 30 sierpnia 2021 do dnia 7 października 2021.

Konsultacje przeprowadzane będą w formie:
- wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach, pokój nr 10,
- publikacja w BIP wraz z formularzem zgłoszenia uwag umożliwiającym wyrażenie opinii,
- możliwość przesłania formularza elektronicznie na email: admin@pyzdry.pl,
- możliwość przesłania formularza w formie papierowej na adres ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry
- możliwość złożenia formularza w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach.

Załączniki
- projekt Strategii
- Prognoza oddziaływania na środowisko
- formularz zgłoszenia uwag z RODO
- obwieszczenie
- stanowisko RDOŚ
- stanowisko WPWIS

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Juszczak
  data wytworzenia: 2021-08-30
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2021-08-30 18:38
 • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-30 18:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Juszczak
  data wytworzenia: 2021-11-03
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2021-11-16 11:20
 • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-16 11:22

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Ogłoszenie


Na podstawie Uchwały nr III/19/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
Burmistrz Pyzdr zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy i Miasta Pyzdry na spotkanie, którego celem będzie przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) nad projektem Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.


1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii nad projektem Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2022, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Przedmiotem konsultacji jest w szczególności projekt Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
3. Konsultacje rozpoczynają się od dnia 20 września 2021r. do dnia 1 października 2021r.
4. Konsultacje odbywać się będą poprzez:
- podanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.pyzdry.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach projektu Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
- spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 1 października 2021r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Pyzdrach.
5. Opinie należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: organ@pyzdry.pl lub w formie papierowej bezpośrednio w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach do 1 października 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Fajka
  data wytworzenia: 2021-09-20
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2021-09-20 15:14
 • Metryka

  • opublikował: Grażyna Juszczak
   data publikacji: 2021-09-20 15:16
  • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
   ostatnia modyfikacja: 2021-10-08 12:50
 • Metryka

  • opublikował: Grażyna Juszczak
   data publikacji: 2021-09-20 15:16
  • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
   ostatnia modyfikacja: 2021-10-08 12:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Fajka
  data wytworzenia: 2021-10-08
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2021-10-08 12:47
 • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-08 12:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6644
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-14 13:31:33