Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Podstawa prawna

 Art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)

Wymagane dokumenty.

Wniosek o wpis do rejestru, który powinien zawierać:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko adres przedsiębiorcy,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki posiada,
- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu  warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości następującej treści: 
„Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku  o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

 2. znane  mi są i spełniam warunki wykonywania  działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)”

Oświadczenie powinno zawierać także:

1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Opłaty

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.
Opłata za dokonanie zmiany wpisu w rejestrze – 25 zł.

 

Termin załatwienia sprawy.

Rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Jednostka odpowiedzialna.

Urząd Miejski w Pyzdrach

 

Tryb odwoławczy.

Od decyzji odmawiającej dokonania wpisu lub zmiany wpisu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Pyzdr.

 

Inne informacje.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach Urząd Miejski w Pyzdrach informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 r. nie będą wydawane decyzje Burmistrza Pyzdr zezwalające na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Powyższe decyzje zostały zastąpione wpisem do rejestru działalności regulowane w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie udzielonego przez Burmistrza Pyzdr zezwolenia mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 31 grudnia 2012 r.

 

Uwagi.

Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie udzielonego przez Burmistrza Pyzdr zezwolenia, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

 

 

Metryka

  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2012-01-12 14:48
  • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
    ostatnia modyfikacja: 2012-01-13 08:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12421
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-01-13 08:13:01