Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Br 0002.20/2021                                                                                      Pyzdry, dnia 15.02.2021r.

 

Pan/Pani   

                                                                                                         

                          Na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu Gminy  i  Miasta  Pyzdry  przyjętego  uchwałą nr XXXIII/296/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8 października 2018r.

zwołuję XX sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach

na dzień  25 lutego 2021 r.

Sesja odbędzie się w sali kinowej w Pyzdrach o godz. 14 00.

                                             Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z  podatku od nieruchomości na terenie Gminy
  i Miasta Pyzdry w ramach pomocy de minimis.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021- 2024.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Pyzdry.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały
  w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 17. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
 18. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej w Pyzdrach na 2021 rok.
 19. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej na 2021 rok.
 20. Zatwierdzenie planu pracy Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego na 2021 rok.
 21. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na 2021 rok.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady

/-/Justyna Sosnowska

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-19 14:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4089
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-19 14:52:07