Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję II sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach na dzień 7 grudnia 2018r.

Sesja odbędzie się w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach o godz. 14 00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 7. Interpelacje radnych i sołtysów.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków
  i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Pyzdr.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Pyzdry.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/254/18 Rady Miejskiej
  w Pyzdrach z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Pyzdry oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia
  21 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia
  21 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych
  i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

 18. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

 19. Zapytania i wolne wnioski.

 20. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady

Justyna Sosnowska

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-11-30 10:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6025
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-30 10:27:20