Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Rada Miejska

 w Pyzdrach

                                                                                                                          Pyzdry, dnia 17.11.2022 r.

Pan/Pani            

                                                                        

                                                                                  

             Na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu Gminy  i  Miasta  Pyzdry  przyjętego  uchwałą 
nr XXXIII/296/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8 października 2018r.

zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach

na dzień  24 listopad 2022 r.

Sesja odbędzie się w sali kina w Pyzdrach o godz. 14 00.

 

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przedstawienie porządku obrad

3.      Wniesienie uwag do protokołów z poprzednich sesji.

4.      Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6.      Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

7.      Interpelacje radnych i sołtysów.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2022-2033.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

10.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XXXIII/272/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.:  „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w gminie Pyzdry”.

11.  Podjęcie uchwały w  sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w gminie Pyzdry będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Pyzdrach.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 i nr 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie w Dłusku 44.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie w Dłusku 44.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie w Dłusku 44.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, stanowiącej własność Gminy Pyzdry położonej w obrębie Dłusk na działce oznaczonej numerze ewidencyjnym 214/1 o pow. 0,0070 ha z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

22.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

23.  Podjęcie uchwały w sprawie skargi S.D.  na Burmistrza Pyzdr Przemysława Dębskiego

24.  Zapytania i wolne wnioski.

25.  Zakończenie sesji.

 

 

 Przewodnicząca Rady

                    /-/ Justyna Sosnowska

Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
    data publikacji: 2022-11-22 11:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2212
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-22 11:51:29