Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony


Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach


             Podstawa prawna

             Art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
            udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r.
            poz.1235 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2013 r., poz. 267 ze zm.)


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z załącznikami:

Załączniki obowiązkowe:

1. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

2. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięść mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;

3. karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.), (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane)-w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;

4. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);

5. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości: 205 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Inne załączniki:

1. mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000, inwestycja liniowa także 1:2000, z zakreślonym terenem inwestycji;
2. mapa poglądowa 1:2000, 1:5000 lub 1:10 000 z naniesioną lokalizacją inwestycji;
3. innne


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Pyzdrach (pokój nr 15)
tel.  63-2768 333-wew.115


Opłaty

205 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji


Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miejski w Pyzdrach.


Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Pyzdr w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Uwagi

Brak uwag.

wstecz

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2011-04-11 08:52
  • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
    ostatnia modyfikacja: 2014-05-14 11:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13138
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-05-14 11:37:32