Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
zwołuję XI sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach na dzień 28 listopada 2019r.

Sesja odbędzie się w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach o godz. 14 00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 7. Interpelacje radnych i sołtysów.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2019 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/46/19 Rady Miejskiej
  w Pyzdrach z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. Powiatowi Wrzesińskiemu.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych
  w szkołach prowadzonych przez Gminę Pyzdry.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z obiektu - Dom Podcieniowy.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z obiektu - Wiatrak Holender.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2020-2023”.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 1120/1 położonej w Pyzdrach.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 1120/2 położonej w Pyzdrach.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 1380/10 położonej w Pyzdry.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rataje.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry
  z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

 25. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą
  i Miastem Pyzdry z francuską Gminą Mer.

 26. Zapytania i wolne wnioski.

 27. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady

        /-/ Justyna Sosnowska

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-11-30 11:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4789
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-30 11:35:24