Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

OR.BR.0002.23.2021                                                                                    Pyzdry, dnia 17.06.2021r.

 

Pan/Pani   

 

 

                          Na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Gminy  i  Miasta  Pyzdry  przyjętego  uchwałą nr XXXIII/296/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8 października 2018r.

zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach

na dzień  28 czerwca 2021 r.

Sesja odbędzie się w sali kinowej w Pyzdrach o godz. 14 00.

                                            

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wniesienie uwag do protokołów z poprzednich sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Przedstawienie raportu o stanie gminy Pyzdry za 2020 r.
 9. Debata nad raportem o stanie gminy Pyzdry za 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pyzdr wotum zaufania.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 12. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2020 rok.
 13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.
 14. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 15. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium.
 16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.
 17. Dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2020 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/148/2020 Rady Miejskiej
  w Pyzdrach z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 466/1 o pow. 0,0100 ha położonej w obrębie Lisew
 22. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Rynek w Pyzdrach.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Rynek 5 w miejscowości Pyzdry.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pyzdry na rok szkolny 2021/2022.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pyzdry
 26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2020.
 28. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Pyzdrach za 2020 rok.
 29. Zapytania i wolne wnioski.
 30. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady

 /-/   Justyna Sosnowska

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-10-12 11:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4836
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-12 11:57:26