Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Uchwała Nr XVIII/159/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.11.2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. ,,Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-30 12:07

Uchwała NR XVIII/158/ 2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.11.2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1001/3, 1001/4 i 1002/5 w ewidencji gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-30 12:16

Uchwała Nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.11.2012 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jankowski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-30 12:23

Uchwała NR XVIII/156/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Czerniak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-30 12:28

Uchwała Nr XVIII/155/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.11.2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kurek
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-30 12:29

Uchwała Nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.11.2012 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Frontczak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-30 12:31

Uchwała Nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.11.2012 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Frontczak
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-30 12:33

Uchwała Nr XVIII152/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.11.2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-30 12:37

Uchwała Nr XVIII/151/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.11.2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-30 12:42

Uchwała Nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.11.2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-30 12:45

Uchwała Nr XVIII/149/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.11.2012 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-30 12:47

Uchwała Nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dn. 26.11.2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Balicki
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2012-11-30 12:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9821
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-11-30 12:50:01