Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Protokół z wyboru wykonawcy - opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sawczuk
  data wytworzenia: 2016-10-24
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2016-10-24 12:52

Zapytanie ofertowe - opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sawczuk
  data wytworzenia: 2016-10-11
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2016-10-11 08:26

Protokół z wyboru wykonawcy - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sawczuk
  data wytworzenia: 2016-06-24
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2016-06-24 13:46

Zapytanie ofertowe na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Informujemy, że inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych należy przeprowadzić na wszystkich budynkach na terenie gminy i miasta, ankieta powinna zostać przeprowadzona przez Wykonawcę na wszystkich posesjach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sawczuk
  data wytworzenia: 2016-06-16
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2016-06-16 09:12

Zapytanie ofertowe na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sawczuk
  data wytworzenia: 2016-06-13
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2016-06-13 15:09

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu 8.1.2 Kształcenie ogólne–projekty konkursowe

 • Metryka

  • opublikował: Grażyna Juszczak
   data publikacji: 2016-06-02 15:04
 • Metryka

  • opublikował: Grażyna Juszczak
   data publikacji: 2016-06-02 15:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sawczuk
  data wytworzenia: 2016-06-02
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2016-06-02 15:04

Protokół z wyboru wykonawcy

 • Metryka

  • opublikował: Grażyna Juszczak
   data publikacji: 2016-05-16 10:15
  • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
   ostatnia modyfikacja: 2016-05-16 10:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sawczuk
  data wytworzenia: 2016-05-16
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2016-05-16 10:15

Pyzdry dn. 4.05.2016 r. 

 

ZP.271.Z.07.2016  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

Burmistrz Pyzdr zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Walga i Zamość-Kruszyny, gm. Pyzdry.

 

1. Zamawiający:

Gmina i Miasto Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry
NIP 789-164-99-86, Regon 311019415

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw.
Plac zabaw w miejscowości Walga o powierzchni 160 m2. Wyposażenie: bujaki 2 szt., huśtawka ważka 1 szt., tablica do rysowania, regulamin.

Plac zabaw w miejscowości Zamość-Kruszyny o powierzchni 130 m2. Wyposażenie: bujaki 2 szt., huśtawka ważka 1 szt., tablica do rysowania, regulamin.

Oferta powinna zawierać cenę urządzeń, montaż, transport.

Termin realizacji: maj/czerwiec 2016 r. 

Materiał: - drewno impregnowane, mocowane na kotwach, elementy z tworzywa HDPE oraz HPL

3. Kryterium wyboru oferty:

Kryterium oceny ofert jest cena (wartość netto) – waga 100%

4. Osoba uprawniona do kontaktu:

- Grażyna Sawczuk, Urząd Miejski w Pyzdrach, e-mail: admin@pyzdry.pl, tel. 632768333 wew. 110

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta powinna być złożona w języku polskim, pisemnie, na komputerze i zawierać co najmniej:

-  nazwę i adres Oferenta,
- karty katalogowe lub zdjęcia oferowanych przedmiotów z oznaczeniem w sposób czytelny poszczególnych pozycji,
- proponowany projekt rozmieszczenia/montażu wyposażenia placu zabaw, z zachowaniem stref bezpieczeństwa,
- oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenia posiadają certyfikat zgodności z europejską i polską normą PN-EN 1176 z 2009 r.
- w ofercie należy podać okres gwarancji, nie krótszy niż 36 miesięcy oraz warunki gwarancji (bezpłatne kontrole techniczne - jeśli wystąpią).

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, przesłana faksem, drogą elektroniczną na adres admin@pyzdry.pl lub złożona osobiście w siedzibie zamawiającego do dnia 11 maja 2016 r. Przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia.

 

                                                                                                                        Burmistrz Pyzdr
                                                                                                                        /-/Przemysław Dębski

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Sawczuk
  data wytworzenia: 2016-05-04
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2016-05-04 12:38

                Pyzdry, dnia 20 kwietnia 2016

 

Nr KM. 6830.28.2016

 

                                                                                                                              PT Wykonawcy

 

 

ZAPYTANIE  CENOWE

 

 

       W związku z zamiarem przeprowadzenia z urzędu rozgraniczenia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ruda Komorska, gm. Pyzdry, oznaczonej nr geod. 760  stanowiącej drogę z gruntami nieruchomości sąsiednich, tj. działkami o numerach   geodezyjnych : 729, 763, 759/1, 759/2,761  zwracam się z prośbą do szanownych PT Wykonawców o złożenie oferty cenowej na wykonanie w/w prac geodezyjnych.

1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1 w terminie do 5 maja 2016r. do godz. 15 00
2.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia 31.07.2016r.
3. Zapłata za wykonane prace nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów do wydania decyzji i wpływu faktury VAT.
4.  Zapytanie cenowe zostało ogłoszone na stronie internetowej www.bip.pyzdry.pl      
5.  Osobą upoważnioną do kontaktu oraz wszelkich wyjaśnień udziela A. Kobielak, tel. 63 276 83 33 w. 115
6.  Wyniki zapytania cenowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej jw.
7.  Wybranemu Wykonawcy zostanie złożone zlecenie na wykonanie prac geodezyjnych związanych z rozgraniczeniem w/w gruntów.

 

                                                                                                          Burmistrz Pyzdr

                                                                                                      /-/ Przemysław Dębski

       a.a
     AK/AK

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kobielak
  data wytworzenia: 2016-04-20
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2016-04-21 10:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9537
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-11-02 15:05:42