Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Br 0002.19/20                                                                                      Pyzdry, dnia 18.12.2020r.

 

 

 

Pan/Pani   

                                                                                           

                                                                                           

   

                          Na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu Gminy  i  Miasta  Pyzdry  przyjętego  chwałą nr XXXIII/296/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8 października 2018r.

zwołuję XIX sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach

na dzień  29 grudnia 2020 r.

Sesja odbędzie się w sali kinowej w Pyzdrach o godz. 12 00.

                                             Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
  i Miasta Pyzdry na lata 2021 – 2030:
 9. odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 10. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
 11. głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
 12. d) głosowanie projektu uchwały wraz z przegłosowanymi poprawkami.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2021 r:
 14. a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 15. b) odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej,
 16. c) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego Komisji ds. budżetu,
 17. d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały

    budżetowej i opinii w sprawie możliwości sfinansowania deficytu,

 1. e) dyskusja nad projektem budżetu,
 2. f) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
 3. g) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2020 rok. 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pyzdry.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do  sporządzenia  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pyzdrach.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Pyzdry, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Pyzdry.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Justyna Sosnowska

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2021-02-01 15:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4937
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-01 15:02:08