Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Pyzdry, dnia 22.06.2022r.

 

Pan/Pani   

 

                          Na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Gminy  i  Miasta  Pyzdry  przyjętego  uchwałą
nr XXXIII/296/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8 października 2018r.

zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach na dzień  29 czerwca 2022 r.

Sesja odbędzie się w sali kina w Pyzdrach o godz. 14 00.

                                            

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Przedstawienie raportu o stanie gminy Pyzdry za 2021 r.
 9. Debata nad raportem o stanie gminy Pyzdry za 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pyzdr wotum zaufania.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 12. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Pyzdry na dzień 31 grudnia 2021 roku.
 13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.
 14. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 15. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium.
 16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.
 17. Dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2021 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pyzdry na rok szkolny 2022/2023.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyzdry.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rataje.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie skargi S. A. na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
  w Pyzdrach.
 24. Zapytania i wolne wnioski.
 25. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady

 /-/   Justyna Sosnowska

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2022-06-27 15:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3736
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-27 15:08:33