Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów poprzez ich ścięcie

 

Podstawa prawna

Art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów.

Zgodnie z art. 83 ust. 4  ustawy o ochronie przyrody wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
2) tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości


Opłaty

Zgodnie z art. 84  ustawy o ochronie przyrody posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa(art. 85  ustawy o ochronie przyrody).

Zgodnie z art. 86 ust. 1  ustawy o ochronie przyrody nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:

1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
2) na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3) jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na te-renie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
4) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
5) które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
6) w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
7) które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
8) z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
9) które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
10) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
11) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
12) z grobli stawów rybnych;
13) jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

 
Termin załatwienia sprawy

30 dni


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miejski w Pyzdrach


Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Pyzdr w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Uwagi

Brak uwag.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksander Ciesielski
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-03-18 10:54
 • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-14 12:04

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

 • Metryka

  • opublikował: Aleksander Ciesielski
   data publikacji: 2020-09-17 13:08

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-09-17 13:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12016
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-09-17 13:08:51