Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie została udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniana jest wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Art. 13 ust. 1 i 13  ust.  2  u.d.i.p. stanowi, iż udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Wniosek należy:

- przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1

62-310 Pyzdry

- lub złożyć w Sekretariacie Urzędu

- lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@pyzdry.pl

 

 

Metryka

  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2012-09-05 14:57

Metryka

  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2012-09-06 09:59
  • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
    ostatnia modyfikacja: 2012-09-06 10:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10618
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-11-09 13:32:09