Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000.)
 2. Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 846.)
 3. Ustawa z dnia 9 maja 2023r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2023r. poz. 965)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2832).

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o zwrot podatku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu niewykorzystanego w I naborze wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła,

oraz jeżeli posiadał w 2022 r. świnie, owce, kozy lub/i konie:

 

2) wniosek z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji   świń, owiec, kóz lub/ i koni w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 4 l/ 1 szt. świń i 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni.

W przypadku ubiegania się w II terminie składania wniosków przez producenta rolnego o zwrot  podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U z 2023 r. poz. 356 i 965), na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. poz. 2727).

 

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do świń, owiec i kóz do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec lub kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk owiec / kóz na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. poz. 2727).

 

Do wniosku o zwrot podatku składanego w II terminie składania wniosków w 2023 r. w odniesieniu do koni, zamiast dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dołącza się oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. ustalonej na podstawie ilości posiadanych koni w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 r. i podzielonej przez 12 w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat finansowo-podatkowy (pokój nr 4), Tel .(063) 2768 333 wew. 126 

Opłaty:

Brak opłat.

Termin załatwienia sprawy:

30 dni od daty wpływu wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Pyzdrach

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Pyzdr w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Krygiel
 • opublikował: Grażyna Juszczak
  data publikacji: 2013-07-17 10:48
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-28 10:26

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2019-01-07 13:41
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-28 11:35

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU ACYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2023 ROKU

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2023-01-20 14:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12765
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-28 11:35:37