Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 11 lutego 2015 roku o godz. 14 00  

w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się III sesja Rady Miejskiej

 

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminny i Miasta na 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku nr 2 do uchwały Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29.12. 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2014r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia samorządowego w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pod nazwą „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Pyzdry.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu gminy Pyzdry, o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostek samorządu terytorialnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pyzdrach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
18. Zatwierdzenie planu pracy:
a) Rady Miejskiej,
b) Komisji Budżetowo - Finansowej,
c) Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego,
d) Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty Kultury, Sportu i Rekreacji.
19. Przedstawienie informacji z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach za 2014 rok.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
23. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady      

                                                                                                                          /-/ Elżbieta Kłossowska

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2015-02-05 14:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6065
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-02-05 14:37:47