Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

                    PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

  

1.   Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r.  poz. 1170 z późn. zm.)
 2. Uchwała Rady Miejskiej w Pyzdrach Nr XI/84/19 z dn. 28.11.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.2436 z późn. zm.)

         

2.    Miejsce załatwienia sprawy:

 Urząd Miejski w Pyzdrach

 ul. Taczanowskiego 1

 62-310 Pyzdry

 pokój nr 1    

 telefon   63-2768-333 - wew. 108

 

3.   Wymagane dokumenty:

 1. DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych oraz DT-1/A załącznik do deklaracji DT-1 wraz z informacją dot. RODO
 2. inne dokumenty (dowód rejestracyjny pojazdu oraz stosowne dokumenty uzależnione od przyczyny składania deklaracji np. faktura nabycia bądź zbycia pojazdu, decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu lub ponownym dopuszczeniu pojazdu do ruchu, decyzja o stałym wyrejestrowaniu pojazdu)

 

4.    Termin i sposób załatwienia:

Podatek od środków transportowych obliczony przez złożenie deklaracji podatkowej lub decyzja organu podatkowego określająca wysokość zobowiązania podatkowego jako wynik przeprowadzonego postępowania podatkowego wobec niezłożenia deklaracji podatkowej wydawana jest w terminie 1 miesiąca z możliwością przedłużenia terminu na zasadach zgodnych z ustawą Ordynacja podatkowa.

 

5.    Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania  do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Pyzdr w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Na podstawie art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może przedstawić oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Pyzdr oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, i nie może być zaskarżona do sądu administracyjnego.

 

Dodatkowe informacje:

1.Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu są obowiązane:

* składać w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

* odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

2.Podatek jest płatny (bez wezwania) w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

3.Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

a) po dniu 1 lutego , a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

- w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,

- do dnia 15 września danego roku – II rata,

b) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

4.Stawki podatku uchwala rada gminy w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa określa górne, a dla pojazdów wymienionych w art. 8 pkt 2,4 i 6 ustawy również dolne granice stawek podatku).

5.Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na terenie którego znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa  wielozakładowego lub podmiotu, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-01-03 14:08

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2020-01-03 14:08
 • zmodyfikował: Aleksander Ciesielski
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-03 14:09

UCHWAŁA NR XLIII/343/2023 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • opublikował: Aleksander Ciesielski
  data publikacji: 2024-01-05 11:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8623
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-01 09:41:39