Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 30 grudnia 2010 roku o godz. 1300  w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pyzdrach
odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach

 

Program sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury i Promocji w Pyzdrach.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/139/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę i Miasto Pyzdry projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych”.

11.Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Ruda Komorska na cele prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych we wsi Walga w drodze bezprzetargowej.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/216/05 Rady Miejskiej w Pyzdrach  z dnia 9.12.2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/209/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.

16.Podjęcie uchwały w sprawie określenie sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

17.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

18.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

19.Zapytania i wolne wnioski.

20.Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

21.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

22.Zakończenie sesji.

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                   /-/ Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Administrator systemu
    data publikacji: 2011-09-23 13:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7494
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-09-23 13:26:54