Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 30 marca 2011 roku o godz. 1400  w sali Centrum Kultury, Promocji
i Sportu w Pyzdrach odbędzie się V sesja Rady Miejskiej.

 

Program sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2011 – 2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2012.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXX/211/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.10.2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pyzdry.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lisewo oraz zarządzenia ponownych wyborów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Pyzdrach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę niezabudowanej nieruchomości położnej w m. Ciemierów – Kolonia.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 320 położonej w m. Wrąbczynek
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/161/93 Rady Gminy i Miasta w Pyzdrach z dnia 26.06.1993r. w sprawie zbycia w drodze przetargu poddasza użytkowego „agronomówki” położonej przy ul. Niepodległości 59 na działce nr 613/4.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych – dz. nr 1118/3cz. położonej w Pyzdrach w drodze przetargowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych – dz. nr 2032/3cz., 2033, 2035 położonych w Pyzdrach w drodze przetargowej.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 24. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 25. Zakończenie sesji

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                         /-/ Elżbieta Kłossowska

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2011-09-23 13:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4787
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-09-23 13:41:33