Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dnia 30 czerwca 2011 roku o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Promocji
i Sportu w Pyzdrach odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej.

 

I
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
i Miasta Pyzdry za 2010 r.
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2010 r.,
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r,
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2010 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym,
d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr,
g) podjęcie uchwał w sprawie:
     - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2010r.,  
     - udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.
 

II
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2011-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2011 r. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Miastu – Osiedle Pyzdry prawa do korzystania z wyodrębnionych środków z budżetu gminy na zasadach i trybie określonym w ustawie o funduszu sołeckim.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Pietrzykowie i Pietrzykowie – Kolonii.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
19. Zakończenie sesji

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                           /-/ Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Administrator systemu
    data publikacji: 2011-09-23 14:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2202
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-09-23 13:51

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

Numer JST z systemu TERYT: 3030043
(Województwo Wielkopolskie - 30  Powiat wrzesiński - 3030)

NIP Urzędu Miejskiego: 667-12-48-322
Regon Urzędu Miejskiego: 000529597

NIP Gminy i Miasta Pyzdry: 789-16-49-986
Regon Gminy i Miasta Pyzdry: 311019415

Dane kontaktowe, konta

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34

e-mail: gmina@pyzdry.pl

Konto opłaty skarbowej, podatki:
53 9681 0002 3300 0101 0016 0880
PBS Września O/Pyzdry

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30 9681 0002 0300 0101 2000 0160
PBS Września O/Pyzdry

Godziny urzędowania

Urząd czynny:
pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2393922
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-09 13:27

Stopka strony