Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 26 czerwca 2012 roku o godz. 14.00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji
w Pyzdrach odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej.

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy i miasta  na lata 2012 -2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych nr geod. 1709, 1710, 1711 obręb Pyzdry.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
19. Zakończenie sesji.

                                                                               Przewodniczący Rady    /-/ Elżbieta Kłossowska

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2012-06-19 12:19
  • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
    ostatnia modyfikacja: 2012-06-19 12:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8420
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-06-19 12:20:48