Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 26 listopada 2012 roku o godz. 1400w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej.

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych nr ewidencyjnym 1001/3, 1001/4, 1002/5 w ewidencji gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Pyzdry.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn.” Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
20. Zakończenie sesji.

 

                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                     /-/ Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2012-11-19 12:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4337
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-11-19 11:48:50