Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 14 lutego  2013 roku o godz. 1400w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej.

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry.
7. Podjęcie uchwaływ sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.
8. Podjęcieuchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.11.2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcieuchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.11.2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
10. Podjęcieuchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej nr 2032/9cz. położonej w Pyzdrach.
11. Podjęcieuchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 1118/3 cz. położonej w Pyzdrach.
12. Podjęcieuchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/103/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29.03.2012 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej pomieszczeń w budynku położonym w Pietrzykowie na działce nr 125/5 na cele prowadzenia placówki oświatowej przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznym „Nasza Szkoła”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 1674, 1699/3, 1271, 1656/4 położonych w Pyzdrach.
14. Podjęcieuchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8.11.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej nr 169/1 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska.
15. Podjęcieuchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8.11.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej nr 34/8 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska.
16. Podjęcieuchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
17. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Pyzdry.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
21. Zakończenie sesji.

                                                                 Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                         /-/Elżbieta Kłossowska

                           

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2013-02-11 14:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6679
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-02-11 13:52:35