Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 7 listopada 2013 roku o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji:
 

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
15. Podjęcieuchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/166/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 14 lutego 2013 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Dolne Grądy.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
22. Zakończenie sesji.

 

                 Przewodnicząca Rady
                   /-/ Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2013-10-29 13:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6235
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-10-29 13:17:30