Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 7 maja 2014 roku o godz. 1400  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji:

I

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2013 r.:
    a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2013 r.,
    b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r., 
    c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za     2013 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym,
   d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,
   e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
   f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr,
   g) podjęcie uchwał w sprawie:
      - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2013 r.,
      - udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.

II

7. Podjęcieuchwały w sprawie zmian w budżecie.
8. Podjęcieuchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2014 – 2025.
9. Podjęcieuchwały w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane na budynku Kościoła Pofranciszkańskiego i Zespołu Poklasztornego w Pyzdrach ul. Kaliska 25.
10. Podjęcieuchwały w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego we Wrąbczynkowskich Holendrach.
11. Podjęcieuchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu m. Lisewo.
12. Podjęcieuchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych nr 118/6, 1118/9, 1122/2cz., 1122/3 cz., 1130, 1128, 1120/1, 1122/1cz, 1126, położonych w Pyzdrach w drodze przetargu.
13. Podjęcieuchwały w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki nr 536 położonej w Pyzdrach w prawo własności nieruchomości mieszkaniowej.
14. Podjęcieuchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości nr 405/21 położonej w Pyzdrach.
15. Podjęcieuchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013–2020”.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
19. Zakończenie sesji.


                                                                                                   Przewodnicząca Rady

                                                                                                     /-/ Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2014-04-28 15:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5300
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-28 14:03:41