Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 29 grudnia 2014 roku o godz. 14 00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

odbędzie się II sesja Rady Miejskiej

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminny i Miasta na 2014 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   i Miasta Pyzdry na lata 2015 – 2025.
a) odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
c) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
d) głosowanie projektu uchwały wraz z przegłosowanymi poprawkami.
8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2015r:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,
c) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego Komisji ds. budżetu,
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
e) dyskusja nad projektem budżetu,
f)  głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
g) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
11.  Podjęcieuchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
12.  Podjęcieuchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.
13. Podjęcieuchwały w sprawie wprowadzenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
14.  Podjęcieuchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
15. Podjęcieuchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.
16. Podjęcieuchwały w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
19. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady      

                                                                                                                          /-/ Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2014-12-18 13:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6092
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-12-18 13:08:05