Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 15 kwietnia 2015 roku o godz. 14:00
w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach
odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej.

 

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Gminna Karta Seniora”
8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Pyzdry.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych w gminie Pyzdry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego gimnazjum w gminie Pyzdry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne gminy Pyzdry.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych nr 1120/2cz, 2032/3cz, 1118/3 cz. położonych w m. Pyzdry.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych nr 10/8 i 10/10 położonych w m. Rataje.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 261/5 cz. położonej w m. Wrąbczynkowskie Holendry.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych nr 34 i 44 położonych w m. Ciemierów.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania – „Z Nami Warto” z siedzibą w Kołaczkowie.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”.
23. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku do Uchwały Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 roku
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry.
24. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr III/28/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty.
25. Zapytania i wolne wnioski.
26. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
27. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
28. Zakończenie sesji.


                                                                                                   Przewodnicząca Rady    
                                                                                                   Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2015-04-10 07:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6109
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-04-10 07:43:12