Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pyzdry.pl

Treść strony

Dnia 14 czerwca 2012 roku o godz. 14.00  w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji
w Pyzdrach odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej.

 

Program sesji:
I

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2011 r.
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2011 r.,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r.,
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2011 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym,
d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr,
g) podjęcie uchwał w sprawie:
    - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2011r., 
    - udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.

II

7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie sprostowania uchwały Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.04.2012r. w sprawie zmian w budżecie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry.
11. Informacja nt. oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla gminy Pyzdry.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Zakończenie sesji.

                                                                                       Przewodniczący Rady    
                                                                                       /-/ Elżbieta Kłossowska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alina Banaszak
  • opublikował: Grażyna Juszczak
    data publikacji: 2012-06-01 12:19
  • zmodyfikował: Grażyna Juszczak
    ostatnia modyfikacja: 2012-06-01 12:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7588
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-06-01 12:19:34